Corporate

DALDEWOLF adviseert en verschaft bijstand in alle domeinen van het vennootschapsrecht.  

DALDEWOLF adviseert en staat haar cliënten bij, meer specifiek tijdens de oprichting van vennootschappen, de onderhandeling en redactie van aandeelhoudersovereenkomsten, de organisatie en het houden van raden van bestuur en algemene vergaderingen, het in voege stellen van bevoegdheidsdelegaties, het afsluiten of het realiseren van specifieke operaties zoals statutenwijzigingen of aanpassingen aan het maatschappelijk kapitaal, of in het kader van corporate housekeeping.  

Daarnaast stelt DALDEWOLF een expertise ter beschikking inzake fusies en overnames, waaronder het uitvoeren van een juridische due diligence en het onderhandelen en opstellen van de nodige juridische documenten zoals aandelenovereenkomsten of optieovereenkomsten. Tevens worden ondernemingen in vereffening begeleid en ondersteund in het kader van het vereffeningsproces en in het kader van het vervullen van alle vereiste formaliteiten inzake vereffening. 

Tenslotte heeft DALDEWOLF ervaring in geschillen tussen aandeelhouders/vennoten of waarbij de bestuurders betrokken zijn en, meer in het algemeen, procedures inzake vennootschapsrechtelijke geschillen zoals bijvoorbeeld de aanstelling van een voorlopige bewindvoerder, de uitsluiting of uittreding van een aandeelhouder/vennoot, de nietigheid of de opschorting van de beslissingen van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, aansprakelijkheidsvorderingen jegens de bestuurders van de vennootschap of haar organen. 

De praktijkgroep corporate staat onder de hoede van Patrick De Wolf, Xavier Van der Mersch, Fabian Tchékémian, geassisteerd door Laetitia De Smet en Arnaud Piens.   

Sommige van deze advocaten hebben ook expertise aangaande verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen en internationale verenigingen zonder winstoogmerk.